Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze raad bestaat uit personeelsleden en ouders. De raad is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het basisonderwijs en vertegenwoordigt het personeel én de ouders op school. Het doel van medezeggenschap is om ouders en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsmatige beslissingen op school. De MR dient op de juiste, volgens de wet correcte manier worden samengesteld. Dit houdt in dat ouders en personeel elkaar in evenwicht houden (pariteitsbeginsel) en de MR-leden door verkiezingen worden gekozen. De ouders kiezen de oudergeleding van de MR, het personeel kiest de personeelsgeleding van de MR. De MR van obs De Weiert bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De volgende zes leden hebben zitting in de medezeggenschapsraad van onze school:

Oudergeleding: Jorien Blaauw< Joanne Boonstra en Liesbeth Damhuis.
Personeelsgeleding: Mia Dijkstra (secretaris), Miriam Meezen en Klara Nijboer.
Ook de schoolleider is bij vrijwel alle MR-vergaderingen aanwezig om de MR-leden te informeren over actuele en belangrijke schoolkwesties. Zij is formeel echter geen lid van de medezeggenschapsraad.

 De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Daarnaast ziet de raad erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd en de school financieel gezond is. Een goed functionerende MR levert een constructieve bijdrage aan de verbetering van de veiligheid, gezondheid en het algemeen welzijn van iedereen op school. Ook het bevorderen van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen binnen de school en het waken voor discriminatie is een algemene taak van de MR.

De MR heeft vijf bevoegdheden (rechten) die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).
Het gaat om twee bijzondere bevoegdheden en drie algemene bevoegdheden:

 • Instemmingsrecht
  Bijvoorbeeld over de vaststelling of wijziging van het schoolreglement, verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging van het schoolplan, zorgplan of leerplan, regels ten aanzien van veiligheid en gezondheid, schoolgids, arbobeleid e.d.
 • Adviesrecht
  Bijvoorbeeld over de nieuwbouw of verbouwing van de school, fusies, vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen, aanstelling of ontslag van de schoolleiding.
 • Recht op informatie
  De MR ontvangt jaarlijks de begroting en bijhorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schooljaarplan. De MR heeft deze informatie nodig om zijn werk goed te kunnen doen en om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn.
 • Recht op overleg
  De MR of een geleding van de MR heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met de school te maken hebben.
 • Recht op initiatief
  De MR heeft de bevoegdheid om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.

Het instemmings- en adviesrecht (bijzondere bevoegdheden) zijn belangrijke instrumenten van de MR. Schoolbestuur en directie mogen besluiten niet uitvoeren als instemming van de MR ontbreekt over bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids of de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Adviesrecht geldt onder andere voor het aanstellings- of ontslagbeleid van schoolpersoneel. Alleen goed beargumenteerd mag een advies van de MR terzijde worden gelegd. De MR heeft gemiddeld eens in de 6 weken overleg met de schooldirectie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat er leeft in de school en onder de ouders.

Meer informatie over de Wms vindt u op de website infowms.nl

Mailadres MR: mr.deweiert@opoborger-odoorn.nl 

Contactgegevens MR-leden:

Oudergeleding:

 • Jorien Blaauw: jorien.blaauw@gmail.com. Telefoon: 0591-546960
 • Liesbeth Damhuis: l_ketelaar@hotmail.com Telefoon: 06-46392280
 • Joanne Boonstra: joanneboonstra@gmail.com. Telefoon: 06-43894488

Personeelsgeleding:

 • Mia Dijkstra: m.dijkstra@opoborger-odoorn.nl
 • Miriam Meezen: m.meezen@opoborger-odoorn.nl
 • Klara Nijboer: k.scholler@opoborger-odoorn.nl